ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011] - 218 หน้า.

9789742889906


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .ป632 2554

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)