ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 : บทความวิจัย (proceedings) / [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : มหาวิทยาลัยนเรศวร. - พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 [2007] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

จัดระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร.


มหาวิทยาลัยนเรศวร--สาระสังเขป.
มหาวิทยาลัยนเรศวร--บรรณานุกรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544