วิทยากร เชียงกูล, 2489-

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ = Thai socio-economic development and globalization / Thai socio-economic development and globalization วิทยากร เชียงกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552 [2009] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ (SBP 627) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต. ฉบับพิมพ์ซ้ำ.


การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม -- ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.

HC445 / .ว633 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544