รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ; นิก สุนทรชัย บรรณาธิการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2554 [2011] - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอาภรณ์ประดับอันสง่างามของนักกฎหมายผู้ประพฤติและปฏิบัติชอบแล้ว / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล -- การนำเอามาตรการพิเศษมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น / วีระพงษ์ บุญโญภาส -- ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ -- การตีความกฎหมายกับทิศหัวนอน -- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ / ณรงค์ ใจหาญ -- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / อรพรรณ พนัสพัฒนา -- ความรับผิดทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ / ฤทัย หงส์สิริ -- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับการบังคับผู้ขายตามสัญญา / หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ -- การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ -- หลักเกณฑ์การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น / อวยชัย คูหากาญจน์ --

9786167363639


กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ร36 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544