สลิลทิพย์ เชียงทอง.

คู่มือการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง : การจัดการองค์กรชุมชนและกลไกเมือง / รวบรวมและเรียบเรียง สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์, สมโรจน์ วนิชวัฒนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2553 [2010] - 109 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).

9786167192284


การเคหะเพื่อผู้มีรายได้น้อย -- ไทย.
คนยากจนในเมือง -- การเคหะ -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
ชุมชนแออัด -- ไทย.

HD7287.96.ท9 / ส466 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544