มาโนช พุ่มไพจิตร.

แก่นแท้ศาสนาคริสต์ที่หายไป : กรณีศึกษา : การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1511-2004 = [The lost core of Christianity : case study : a history of Christianity in Thailand A.D. 1511-2004] / Lost core of Christianity : case study : a history of Christianity in Thailand A.D. 1511-2004 มาโนช พุ่มไพจิตร. - พิมพ์ครั้งแรก. - เชียงใหม่ : หน่วยงานเผยแพร่ข่าวประเสริฐ, [2548] [2005] - 297 หน้า : ภาพประกอบ.

9748546357


คริสตศาสนา -- ไทย.
การเผยแพร่คริสตศาสนา -- ไทย.

BR1195 / .ม63 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544