สนั่น ธรรมธิ.

โคลงเมืองเหนือ / [ปริวรรตและถอดความ] สนั่น ธรรมธิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009] - 104 หน้า. - หนังสือชุดล้านนาคดี . - หนังสือชุดล้านนาคดี. .

9789746724449


กวีนิพนธ์ไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)

PL4202 / .ส363 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544