พจน์ กู้มานะชัย.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับใช้งาน) (แก้ไขปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551) / สุพจน์ กู้มานะชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554 [2011] - 181 หน้า.

9789742035310


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
ผู้พิพากษา -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1572 / .ส733 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544