พิพัฒน์ สมภาร.

ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมวิทยาประยุกต์ : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. เล่ม 1 / พิพัฒน์ สมภาร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - ii, 120 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744665782


พฤติกรรมของสัตว์.

QL751 / .พ636 2554 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544