ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / Photography and film art มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011] - 11, 331 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2548.

9749755154 9789749755150


การถ่ายภาพจิตรศิลป์.
การถ่ายภาพยนตร์.

TR642 / .ศ653 2554 ล. 1

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)