ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ = Photography and film art. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / Photography and film art มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 [2011] - 10, 298 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2548.

9749755162 9789749755167


การถ่ายภาพจิตรศิลป์.
การถ่ายภาพยนตร์.

TR642 / .ศ653 2554 ล. 2

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)