การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts : ประมวลสาระชุดวิชา. ล. 3, หน่วยที่ 11-15 / Research for communication arts สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010] - 11, 342 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2547.

หน่วยที่ 11 การประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์และวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / วิเชียร เกตุสิงห์ -- หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานการวิจัย / อภิชญา อยู่ในธรรม -- หน่วยที่ 13 แนวทางการวิจัยในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ / แอนนา จุมพลเสถียร, พัชนี เชยจรรยา -- หน่วยที่ 14 แนวทางการวิจัยในงานการสื่อสารมวลชน / วรพล พรหมิกบุตร -- หน่วยที่ 15 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ / คุณธัม วศินเกษม.

9789746455909 9746455907


สื่อมวลชน -- วิจัย.

P91.3 / ก645 2553ก ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544