ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น = Introduction to film theory and criticism : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 2], หน่วยที่ 9-15 / Introduction to film theory and criticism สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 [2010] - 10, 300 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548.

หน่วยที่ 9 การวิจารณ์ / เจตนา นาควัีชระ -- หน่วยที่ 10 การวิจารณ์ภาพยนตร์ / อัญชลี ชัยวรพร -- หน่วยที่ 11 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิิยม 1 / ประวิทย์ แต่งอักษร -- หน่วยที่ 12 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวรูปแบบนิยม 2 / ประวิทย์ แต่งอักษร -- หน่วยที่ 13 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวประพันธกร / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 14 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบท / กฤษดา เกิดดี -- หน่วยที่ 15 การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวเปรียบเทียบตระกูล / กฤษดา เกิดดี.

9789746458535 9746458531


การวิจารณ์ภาพยนตร์.

PN1995 / .ท452 2553 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544