วิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน = Social work treatment with children / Social work treatment with children บรรณาธิการ อัญมณี บูรณกานนท์, จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น, นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 220 หน้า : ภาพประกอบ.


สังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก.

HV713 / .ว636 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544