พิชิต ฤทธิ์จรูญ.

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้วิจัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 [2011] - ก-ป, 207 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 28/2554 . - สิ่งพิมพ์ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ; อันดับที่ 28/2554. .

สนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

9786167324876


การประเมินผลทางการศึกษา -- ไทย.
การศึกษา -- ไทย.
การบริหารส่วนตำบล -- ไทย.

LB2822.75 / .พ626 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544