ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011] - 392 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่ 2552.

9786162690013


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ช622 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544