ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์.

การวางแผนเมืองกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมสมัย / ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

ทฤษฎีและแนวคิดในการวางแผน --ทฤษฎีและแนวคิดในการวางแผนเมืองกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย -- การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้่อย -- การพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมสมัย.

9786167398648


ผังเมือง.
การเคหะ.
การพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน.

HT166 / .ฉ564 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544