ฝ่าวิกฤต "ความเป็นธรรม" นำสังคมสู่สุขภาวะ / บรรณาธิการ อภิญญา ตันทวีวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2553 [2010] - 133 หน้า : ภาพประกอบ.

เรียบเรียงใหม่จากบทความ "วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?" โดย ชาย โพธิสิตา และคณะ ในรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553.

9789741112975


ทุนนิยม.
ทุนนิยม -- ไทย.

HB501 / .ฝ656 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544