เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2538. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ล. 1 ฉะบับมีพระรูป.

9748274519 9743000658


ราชวงศ์จักรี.


ไทย -- ชีวประวัติ.

CR4195 / .ร6 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544