มอง "คน" สะท้อน "โครงสร้าง" : รวมบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มองคนสะท้อนโครงสร้าง บรรณาธิการ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, พรทิพย์ เนติภารัตนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011] - 291 หน้า : ภาพประกอบ.

สถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจำที่แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจำ / อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ -- การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก /ภัทราวดี ดีสมโชค -- 80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก "หมู่บ้านกะเหรี่ยง" ถึง "หมู่บ้านชายแดน" / เรวดี อุลิต -- จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่-- : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนาที่ปากพนัง / กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล -- ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร / มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ -- กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ / อรดี อินทร์คง -- การเมืองของการนำเสนอภาพ "ความเป็นล้านนา" ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย / กษมาพร แสงสุระธรรม -- การประกอบสร้างความเชื่อเรื่อง "เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่" กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น / ศุภวดี มนต์เนรมิตร -- พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน / อมต จันทรังษี -- ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย / นวพรรณ สามไพบูลย์.

9789744665843


ชาวนา -- ไทย -- นครศรีธรรมราช -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ผู้สูงอายุ -- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -- ไทย -- กรุงเทพฯ
สวน -- แง่สังคม.
พิษสุราเรื้อรัง -- แง่สังคม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
บ้านโคกเขา (บุรีรัมย์)
ดงละคร (นครนายก)
บ้องตี้ (กาญจนบุรี)

HN700.55.ก8 / ม57 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544