รพี' 54 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554 [2011] - 209 หน้า.

ดุจตะวันอันไม่หยุดยั้งหน้าที่ / วิษณุ เครืองาม -- ความสับสนระหว่างการรับช่วงสิทธิกับการใช้สิทธิไล่เบี้ย / จรัญ ภักดีธนากุล -- การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา : กรณีตั้งแต่เด็กเกิด / พรชัย สุนทรพันธุ์ -- สังคมไทยไปไม่ถึงนิติรัฐ? / โภคิน พลกุล -- การลงลายมือชื่อในตราสารตั๋วเงิน / เดชา ศิริเจริญ -- การผิดนัดชำระหนี้ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ / ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร -- นโยบายในการปกครองประเทศ / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร -- รัฐกับข้อเรียกร้องในการปกครองตนเองหรือความเป็นเอกราช / พูนศักดิ์ ไวสำรวจ -- การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ -- "สิทธิมนุษยชน" เทศ-ไทย-ทัศน์ / นพนิธิ สุริยะ -- โรงงานสีเขียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม / วิฑูรย์ สิมะโชคดี -- การหักกลบลบหนี้ในคดีล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์ -- การอายัดทรัพย์สิน / ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ -- ความพอเหมาะพอดีในหน้าที่ผู้พิพากษา / สุรัช รัตนอุดม -- มาตรการในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญาโดยศิลปะบำบัด (Art therapy) / ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร --การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ความเสียหายต่ออาคารอันเกิดจากภัยสึนามิ / สุเมธ จานประดับ -- การเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา / ภูมิ มูลศิลป์ -- ปฏิรูปประเทศไทยด้วยแนวคิดประชานิติศาสตร์ / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย -- ประเด็นข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา / อำนาจ เนตยสุภา, รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์ -- ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (Unfair dismissal) / เสถียรภาพ นาหลวง -- ข้อสังเกตบางประการในการปรับบทความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา / นครินทร์ ปกรณ์วณิชชา -- ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ / พักตร์สุภางค์ เหลืองธีรกุล -- กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises, SMEs) / เกียรติพร อำไพ -- วาระสุดท้ายชีวิต vs ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต living will / นิติ เนื่องจำนงค์ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / เอก วงศ์อนันต์.


กฎหมาย -- ไทย.
การรับช่วงสิทธิ -- ไทย.
กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน.
สิทธิเลือกตั้ง -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง.
การริบทรัพย์ -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.
กฎหมายแรงงาน -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT74 / .ร367 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544