สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ตั๋วเงิน บรรพ 3 มาตรา 898-1011. เล่ม 2 / ตั๋วเงิน มาตรา 898-1011 สหธน รัตนไพจิตร. - กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2555 [2012] - xiv, หน้า 421-770.

หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- หมวด 5 อายุความ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย

9789744666017


ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .ส753 2555 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544