อภิญญา เลื่อนฉวี.

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012] - 358 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1. วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.1 วิวัฒนาการของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2 ที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- 1.2.1 กฎหมายภายในประเทศ -- 1.2.2 กฎหมายระหว่างประเทศ -- 1.2.3 ประเพณีปฏิบัติทางการค้า -- บทที่ 2 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.1 ลักษณะของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.2 สาระสำคัญของสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.3 การขัดกันของกฎหมายในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ -- 2.4 อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 -- บทที่ 3 INCOTERMS -- 3.1 การระบุ INCOTERMS ในสัญญาซื้อขาย -- 3.2 หมวดหมู่ของ INCOTERMS 2010 -- 3.3 รายละเอียดของ INCOTERMS 2010 -- 3.3.1 กฎสำหรับการขนส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบ -- 3.3.2 กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดิน -- 3.4 INCOTERMS กับสัญญาส่งมอบสินค้า -- 3.5 ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายใน INCOTERMS -- 3.6 INCOTERMS กับสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ บทที่ 4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -- 4.1 การขนส่งสินค้าทางทะเล -- 4.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.1.2 บทกฎหมายไทยที่ใช้บังคับแก่การรับขนสินค้าทางทะเล -- 4.2 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 -- 4.2.1 ขอบเขตการใช้บังคับ -- 4.2.2 ผู้ขนส่งทางทะเล -- 4.2.3 ขั้นตอนของการส่งของทางทะเล -- 4.2.4 สัญญารับขนของทางทะเล -- 4.2.5 ใบตราส่ง -- 4.2.6 การบันทึกข้อสงวนเกี่ยวกับของ -- 4.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราส่ง -- 4.2.8 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่ง -- 4.2.9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ -- 4.2.10 ความรับผิดของผู้ส่งของ -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.10 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.11 เหตุยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.12 การจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่ง -- 4.2.14 ความรับผิดของผู้ส่งสินค้า -- 4.2.15 อายุความในการฟ้องคดีรับขนของทางทะเล -- 4.2.16 ข้อตกลงที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ -- 4.3 การขนส่งสินค้าทางอากาศ -- 4.3.1 อนุสัญญากรุงมอนทรีออล เพื่อความเป็นเอกภาพของกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 -- บทที่ 5 การประกันภัยสินค้าทางทะเล -- 5.1 ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล 5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล -- 5.2.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 5.2.2 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 แห่งประเทศอังกฤษ -- 5.3 สัญญาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.1 การเสี่ยงภัยทางทะเลและภัยทางทะเล -- 5.3.2 วัตถุเอาประกันภัยทางทะเล -- 5.3.3 มูลค่าอันสามารถเอาประกันภัยได้ -- 5.4 หลักการทั่วไปของการประกันภัยทางทะเล -- 5.4.1 หลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันภัย -- 5.4.2 หลักแห่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน -- 5.4.3 หลักแห่งการกระทำโดยสุจริตที่สุด -- 5.5 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.1 ข้อกำหนดความคุ้มครองสินค้า (เอ) (บี) (ซี) -- 5.5.2 รูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล -- 5.5.3 เบี้ยประกันภัย -- 5.5.4 การประกันภัยซ้ำซ้อน -- 5.5.5 คำรับรอง -- 5.5.6 การเดินเรือออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ -- 5.5.7 การเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ -- 5.6 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยทางทะเล -- 5.6.1 ความเสียหายบางส่วน -- 5.6.2 ความเสียหายทั้งหมด -- 5.6.3 ความเสียหายร่วม -- 5.6.4 ความเสียหายเฉพาะ -- 5.7 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บทที่ 6 การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.1 กฎหมายควบคุมการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.2 รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ -- 6.3 สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.1 ความหมายของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.2 หลักการสำคัญของสัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.3 ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.5 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการสั่งสินค้าเข้า -- 6.3.6 นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต -- 6.3.7 หลักประกันในการให้สินเชื่อทางการค้า -- 6.4 สัญญาทรัสต์รีซีท บทที่ 7 ระเบียบพิธีการทางศุลกากร -- 7.1 ความหมายของคำว่า "ภาษีศุลกากร" -- 7.2 หลักการเกี่ยวกับการเสียภาษีศุลกากร -- 7.3 พิธีการนำเข้า -- 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า -- 7.3.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า -- 7.3.3 การลงนามในใบขนสินค้า -- 7.4 พิธีการส่งออก -- 7.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า -- 7.4.2 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก -- 7.4.3 บัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออก -- 7.5 สินค้าต้องห้าม สินค้าต้องกำกัด -- 7.6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าและส่งออก -- 7.7 การส่งเสริมการส่งออกของกรมศุลกากร -- 7.7.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ -- 7.7.2 การชดเชยอากร -- 7.7.3 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า -- 7.7.4 เขตอุตสาหกรรมส่งออก -- 7.7.5 เขตปลอดอากร -- 7.8 สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ -- 8.1 วิธีการระงับข้อพิพาทนอกศาล -- 8.1.1 การเจรจา -- 8.1.2 การไกล่เกลี่ย -- 8.1.3 การอนุญาโตตุลาการ -- 8.2 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยศาล -- บทที่ 9 องค์การการค้าโลก -- 9.1 กำเนิดแนวคิดระบบการค้าเสรี -- 9.2 กฎบัตรฮาวานาและองค์การการค้าระหว่างประเทศ -- 9.3 กำเนิดของแกตต์ -- 9.4 กำเนิดขององค์การการค้าโลก -- 9.5 โครงสร้างขององค์การการค้าโลก -- 9.6 ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก -- 9.7 หน้าที่ขององค์การการค้าโลก -- 9.8 หลักการสำคัญขององค์การการค้าโลก -- 9.9 สิทธิและหน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.9.1 สิทธิของประเทศสมาชิก -- 9.9.2 หน้าที่ของประเทศสมาชิก -- 9.10 ประโยชน์ของระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก -- 9.11 ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก บทที่ 10 ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก -- 10.1 ความตกลงว่าด้วยสินค้าเกษตร -- 10.2 ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเสื้อผ้า -- 10.3 ความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช -- 10.4 ความตกลงว่าด้วยวิธีดำเนินการออกใบอนุญาตนำเข้า -- 10.5 ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาเพื่อการศุลกากร -- 10.6 ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด -- 10.7 ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ -- 10.8 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.9 ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ -- 10.10 ความตกลงว่าด้วยมาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า -- 10.11 ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า -- 10.12 ความตกลงว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออก -- 10.13 ความตกลงว่าด้วยกฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า -- 10.14 ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้อง -- 10.15 ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท.

9786162690242


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.

HF1379 / .อ44 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544