Colorbar : รายงานพิเศษเรื่องการเฝ้าระวังสื่อ จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวการเฝ้าระวังสื่อ / การเฝ้าระวังสื่อ บรรณาธิการ สุทธิวรรณ ตัญญพงศ์ปรัชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม, 2553 [2010] - 141 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

9789742351151


สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย.
รายการโทรทัศน์ -- แง่สังคม -- ไทย.

P92.ท9 / ค644 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544