อานัฐ ตันโช.

คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ / การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์ อานัฐ ตันโช. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : Trio Advertising & Media Co., Ltd., 2553 [2010] - 114 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเตรียมการก่อนเริ่มกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การเลี้ยงขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- สายพันธุ์ไส้เดือนดินที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) -- การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขนาดกลางและขนาดย่อม -- ทำความรู้จักกับไส้เดือนดิน -- การจำแนกไส้เดือนดิน -- ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน -- วงจรชีวิตของไส้เดือนดิน -- การสืบพันธุ์ของไส้เดือนดิน -- ถุงไข่ (Cocoon) -- บทบาทของไส้เดือนดินทางการเกษตร -- แนวทางการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน --สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อไส้เดือนดิน -- พื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- อาหารไส้เดือนดิน -- ความชื้น -- ค่า pH -- อุณหภูมิ -- การระบายอากาศ -- ชนิดและโครงสร้างดิน -- แมลงและศัตรูไส้เดือนดิน -- สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกับความเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน -- ปุ๋ยเคมีกับการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน -- การจัดสร้างโรงเรือนต้นแบบกำจัดขยะอินทรีย์ -- การสร้างโรงเรือนต้นแบบ -- การเตรียมพื้นเลี้ยงไส้เดือนดิน -- การใส่ขยะอินทรีย์ ให้กับไส้เดือนดิน -- การคัดแยกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน-- การคัดแยกตัวไส้เดือนดิน -- วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในภาชนะต่าง ๆ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ำหรืออ่างน้ำพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในตู้ลิ้นชักพลาสติก -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในวงบ่อซีเมนต์ -- การเลี้ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนขนาดเล็ก -- อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- การขุนตัวไส้เดือนดิน -- เทคนิคการดักถุงไข่ของไส้เดือนดิน -- การตรวจสอบความมีชีวิตของถุงไข่ไส้เดือนดิน -- เทคนิคการนำไส้เดือนดินจากแหล่งธรรมชาติมาเลี้ยง -- ปัญหาและการจัดการกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน -- ตัวอย่างฟาร์มไส้เดือนดินในประเทศไทย.

9789748287201


ไส้เดือนดิน -- ไทย.
ปุ๋ยหมัก -- ไทย.

QL391.อ83 / อ62 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544