โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554 [2011] - 120 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย.
สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

HV400.55 / .ค946 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544