รวมข้อหารือกฎหมายสาธารณสุข / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ; คณะผู้จัดทำ พรพรรณ ไม้สุพร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สมชาย ตู้แก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ศูนย์, 2552 [2009] - 224 หน้า.

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย -- หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร -- หมวด 5 เหตุรำคาญ -- หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ -- หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -- หมวด 8 ตลาด -- หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ -- หมวด 10 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข -- หมวด 12 ใบอนุญาต -- หมวด 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ -- หมวด 15 บทกำหนดโทษ -- คำถามทั่วไป.

9786111100747


กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.

KPT3075 / .ร542 2552

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544