สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และคณะ. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553 [2010] - xvi, 110 แผ่น.

สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

บทสรุปผู้บริหาร -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 แนวคิดเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษในระบบกฎหมายไทย -- บทที่ 3 การศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมาในต่างประเทศ -- บทที่ 4 ประสบการณ์การใช้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษในสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 5 หลักนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคิดค่าเสียหายที่เหมาะสมที่สุด -- บทที่ 6 การประมาณการค่าเสียหายในคดีละเมิด : กรณีศึกษามูลค่าของชีวิตและกรณีค่าเสียหายเชิงลงโทษในสหรัฐ -- บทที่ 7 ความเหมาะสมและแนวทางในการนำค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในประเทศไทย -- ภาคผนวกที่ 1 สรุปความเห็นจากการสัมมนา.


ค่าเสียหายเชิงลงโทษ -- ไทย.
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ.

KPT834 / .ส426 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544