สเตนเบิร์ก, โรเบอร์ตา, ค.ศ. 1950-

คู่มือเตรียมสอบ TOEFL / ผู้เขียน Roberta G. Steinberg ; ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2555 [2012] - 195 หน้า.

แปลจาก: Perfect phrases for the TOEFL speaking and writing sections : hundreds of ready-to-use phrases to improve your conversational ability, develop your writing skills, and build exam confidence. c2008.

ส่วนที่ 1 ข้อสอบการพูด (speaking) -- บทที่ 1 ลักษณะของข้อสอบการพูด (speaking) -- บทที่ 2 วลีและคำศัพท์ที่ใช้ในข้อสอบการพูด (speaking) แยกตามทักษะ และวัตถุประสงค์ในการใช้ -- บทที่ 3 การพัฒนาทักษะการพูด (speaking) -- ส่วนที่ 2 ข้อสอบการเขียน (writing) -- บทที่ 4 ลักษณะข้อสอบการเขียน (writing) -- บทที่ 5 วลีและคำศัพท์ที่ใช้ในข้อสอบการเขียน (writing) แยกตามทักษะ และวัตถุประสงค์ในการใช้ -- บทที่ 6 การพัฒนาทักษะการเขียน (writing) -- ส่วนที่ 3 การเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) -- บทที่ 7 วิธีการเสริมสร้างความรู้ด้านคำศัพท์ (vocabulary) -- ภาคผนวก 1 ไวยากรณ์ (grammar) -- ภาคผนวก 2 เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation)

9789744142108


โทเฟล -- คู่มือเตรียมสอบ.
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ.
ภาษาอังกฤษ -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

PE1128 / .ส373 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544