จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย / ผู้เขียน นนท์ นุชหมอน ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012] - 332 หน้า : ภาพประกอบ.

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและกรมองค์การระหว่างประเทศ.

โลกแห่งความสุดโต่ง = The age of extremity / สุวิทย์ เมษินทรีย์ -- จาก Rio 1992 ถึง Rio+20 : 20 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง การประชุม Rio+20 : ความหวัง(อีกครั้ง) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ -- เหลียวหลังแลหน้า : 20 ปี หลังริโอกับเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย / โสภารัตน์ จารุสมบัติ, นนท์ นุชหมอน -- ถนนทุกสายมุ่งสู่ Rio+20 / วิจิตร กุลเดชคุณา -- เศรษฐกิจสีเขียว : แนวคิดและมุมมองหลายมิติ แนวคิดและความเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว / สฤณี อาชวานันทกุล -- การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / สุธาวัลย์ เสถียรไทย -- เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสีเขียว / อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา -- เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / นิรมล สุธรรมกิจ -- การค้าและสิ่งแวดล้อม ประเด็นท้าทายต่อเศรษฐกิจสีเขียว / อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์.

9786169123101


การพัฒนาแบบยั่งยืน.
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- แง่สิ่งแวดล้อม.

HC79.พ63 / จ632 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544