จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์.

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 8, 249 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์[แก้ไขและเพิ่มเติม] 2552.

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 3 ดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย -- บทที่ 4 การใช้ตัวคูณ -- บทที่ 5 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่มีทางเลือกในการลงทุนเพียงทางเลือกเดียว -- บทที่ 6 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเป็นอิสระต่อกัน -- บทที่ 7 การประเมินและตัดสินใจ โดยอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน -- บทที่ 8 การประเมินและตัดสินใจกรณีที่ต้องเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือก -- บทที่ 9 การวิเคราะห์การแทนที่ -- บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี -- บทที่ 11 ค่าเสื่อมราคา -- บทที่ 12 การวิเคราะห์ภายใต้ภาษี -- บทที่ 13 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน -- บทที่ 14 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน.

9786167398754


เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม.

TA177.4 / .จ644 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544