สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.

หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 = Principles and rules of the Competition Act of 1999 / Principles and rules of the Competition Act of 1999 เขียนโดย สุธีร์ ศุภนิตย์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติม / โดย กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 9, 159 หน้า.

ข้อความทั่วไป -- บทที่ 1 สาระสำคัญแห่งกฎหมาย -- บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการผูกขาดและการแข่งขัน -- บทที่ 3 การควบคุมพฤติกรรมของผู้มีอำนาจเหนือตลาด -- บทที่ 4 การควบคุมการควบกิจการ -- บทที่ 5 การควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขัน -- ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 -- ภาคผนวก ข ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า -- ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ ตามมาตรา 25 -- ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติการตกลงร่วมกันทางธุรกิจ ตามมาตรา 27 -- ภาคผนวก จ แนวปฏิบัติพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 29.

9786167398846


สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549.


กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทย.

KPT3220 / .ส736 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544