ศรุตยา เดชธรรมรงค์, 2529-

ปัญหาบางประการตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการเปลี่ยนสถานะความมีถิ่นที่อยู่ของบุคคลธรรมดาเพื่อเลี่ยงภาษีเงินได้ / Selected problems in section 41 of Thai Revenue Code : the case study on residence status change of natural person for tax avoidance purpose โดย ศรุตยา เดชธรรมรงค์. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 9, 151 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.


การหนีภาษี -- ไทย.
การหนีภาษี.

KPT3695 / .ศ473 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544