ขอบฟ้า นันทโรจนาพร, 2525-

หลักกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง / Principles of international law and legal problems of nuclear materials transportation and the liability arising therefrom โดย ขอบฟ้า นันทโรจนาพร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 15, 180 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ.


สารกัมมันตภาพรังสี -- การขนส่ง (กฎหมายระหว่างประเทศ)
สารกัมมันตภาพรังสี -- กฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย.
ความรับผิดสำหรับความเสียหายจากนิวเคลียร์.

K3670.4 / .ข534 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544