หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน. [The Republic of the Union of Myanmar] / ชุด ประเทศพม่า = ประเทศพม่า Republic of the Union of Myanmar จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม ; บรรณาธิการ สุวิทย์ ตราสุวรรณ์. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2555] [2012] - 63 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ชื่อทางการ -- เมืองหลวง -- ธงชาติ (สัญลักษณ์/ความหมาย) -- ภาษาทางการ -- การปกครอง -- การได้รับเอกราชของประเทศพม่า -- พื้นที่และอาณาเขต -- ประชากร -- สกุลเงิน -- เศรษฐกิจของประเทศพม่า -- ศาสนาของประชาชนชาวพม่า -- ประเพณีของประเทศพม่า -- ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ -- ทรัพยากรธรรมชาติ -- วัฒนธรรมของประเทศพม่า -- จุดเด่นของประเทศ -- สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ -- การค้า/การลงทุน -- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ -- รายได้ประชาชาติต่อหัว -- สินค้านำเข้าสำคัญ -- สินค้าส่งออกสำคัญ -- การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของพม่า -- เหตุผลที่สมาคมอาเซียนยอมรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก -- กฎบัตรอาเซียน -- บทบาทของพม่าบนเวทีอาเซียน -- ความสัมพันธ์ของประเทศพม่ากับประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน -- ร้อยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพม่า

9786167634395


อาเซียน.


พม่า.

DS527.4 / .ห362 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544