นุชนารถ เจริญสุข, 2527-

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเลี้ยงสุนัข / Legal measures for dog control. โดย นุชนารถ เจริญสุข. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 8, 191 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


สุนัข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
สุนัข -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- นิวซีแลนด์.
สุนัข -- โรค.

KPT80.ส7 / น723 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544