ปัณฑ์ณัฐ ปานพรม, 2511-

ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ ที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ = Satisfactions of students toward the services of the services of academic service unit of faculty of medicine, Thammasat universiry : รายงานการวิจัย / Satisfactions of students toward the services of the services of academic service unit of faculty of medicine, Thammasat universiry ปัณฑ์ณัฐ ปานพรม. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550 [2007] - ก-ฑ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ.

ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์. งานบริการการศึกษา --การบริการลูกค้า.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ --นักศึกษา.


ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย -- ปทุมธานี.

LG395.ก239 / ป633 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544