ถวิลวดี บุรีกุล.

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2553 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2553 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011] - xiii, 208 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

9789744495785


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- มติมหาชน.
สาธารณูปโภค -- ไทย -- มติมหาชน.
ส่วนราชการ -- ไทย -- มติมหาชน.

JQ1745.ก55น4 / ถ566 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544