นักการเมืองถิ่นและพฤติกรรมการเลือกตั้ง 2550 : บูรณาการงานวิจัย / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุล และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554 [2011] - vi, 142 หน้า : ภาพประกอบ.

การเสวนาบูรณาการงานวิจัย 2552 -- บทที่ 1 บูรณาการงานวิจัย เรื่อง "นักการเมืองถิ่น" -- ผลการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง "นักการเมืองถิ่น" -- บทที่ 2 บูรณาการงานวิจัย เรื่อง "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550" -- ผลการบูรณาการงานวิจัย เรื่อง "พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550".

9789744495587


นักการเมือง -- ไทย.
การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย.
การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / น623 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544