ณัฐพร ปรีชาธรรมรัตน์, 2526-

ความเสียหายที่เกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น : มาตรการป้องกันและเยียวยา / Loss from primary agricultural products : preventive and remedy measures โดย ณัฐพร ปรีชาธรรมรัตน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 13, 222 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)


กฎหมายอาหาร.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ผลิตผลเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ความรับผิดของผู้ผลิต.
กฎหมายอาหาร -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ผลิตผลเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.

K3626 / .ณ633 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544