พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา, 2531-

แนวทางการออกแบบอาคารสำนักงานสำเร็จรูป-เคลื่อนที่ประเภทที่ใช้ผนังวัสดุแผ่นประกบโฟมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน / Design guidelines of mobile-prefabricated office using structural insulated panels (SIP) for energy conservation โดย พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา. - [ปทุมธานี] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 11, 134 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.


อาคารสำเร็จรูป -- การออกแบบและการสร้าง.
อาคารสำนักงาน -- การอนุรักษ์พลังงาน.

NA8480 / .พ633 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)