คู่มือการสื่อสารกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, [2555] [2012] - 97 หน้า.

1 หมวดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) -- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2497 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพลังงาน พ.ศ. 2497 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 -- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 -- ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะมาตราที่แก้ไขตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (พพ.) -- พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 -- พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 -- 2 หมวดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) -- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 -- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 -- พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 -- 3 ภาคผนวก ก (1) แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน -- (2) รูปแบบการสื่อสารกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน.


การอนุรักษ์พลังงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3431.2 / .ค746 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544