สุจิตตา มโหธร, 2526-

ความรับผิดทางอาญาของบิดามารดาที่เกิดจากการละเว้นหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้เยาว์ / Criminal liability of the parents from the omission in the duty of child's control โดย สุจิตตา มโหธร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 11, 145 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.


ความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล -- ไทย.
บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT839.7 / .ส726 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544