เกรียงไกร จิระเรืองวงศ์.

อำนาจฟ้องคดีปกครองของเอกชนที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ / Private citizen's right to initiate an administrative case concerning public interest โดย เกรียงไกร จิระเรืองวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 5, 120 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.


กฎหมายผลประโยชน์สาธารณะ -- ไทย.
การฟ้องคดีแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายผลประโยชน์สาธารณะ
การฟ้องคดีแพ่ง.

KPT80.ผ43 / ก746 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544