พิณรัตน์ ปานทอง, 2529-

มาตรการป้องกันการหลบหลีกภาษีเงินได้ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจำกัดการหักรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งให้บริการส่วนบุคคล / Income tax nti-avoidance measures : a study in particular cases of deduction limitations of company or juristic partnership rendering personal services โดย พิณรัตน์ ปานทอง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 8, 196 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี)


การหนีภาษี -- ไทย.
การหนีภาษี.

KPT3695 / .พ634 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544