ทศวรรณ หิรัญพิทักษ์พงศ์, 2529-

มาตรฐานความปลอดภัยการนำเข้าอาหารทะเลของประเทศไทยและการดำเนินการภายใต้กรอบความตกลงของ WTO / Imported-seafood safety standard of Thailand and its implementation under the framework of the WTO โดย ทศวรรณ หิรัญพิทักษ์พงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 7, 189 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)


กฎหมายอาหาร.
กฎหมายอาหาร -- ไทย.
การสุขาภิบาลอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การสุขาภิบาลอาหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาหารทะเล -- การวัดความปลอดภัย.

K3626 / .ท537 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544