อนุรักษ์ ปินตาเทพ, 2526-

การคุ้มครองผู้เสียหายต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าทั้งระบบ : การคุ้มครองในเชิงป้องกันและการคุ้มครองในเชิงเยียวยา / All protection to an injured person on the damages occurred from the products : prevention and remedy โดย อนุรักษ์ ปินตาเทพ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012] - 12, 256 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.


ความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทย.
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ความรับผิดของผู้ผลิต.
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

KPT846.5 / .อ374 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544