ชูชาติ ชุ่มสนิท, 2474-

100 ชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า / หนึ่งร้อยชื่อลือนาม สงครามไทย-พม่า ชูชาติ ชุ่มสนิท, วุฒิชาติ ชุ่มสนิท. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อันพู, 2555 [2012] - [398] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

สังเขปแห่งสงคราม ไม้ขีดก้านแรกไม่ได้จุดที่เชียงกรานแต่เป็นทวาย -- 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 -- 2 สมเด็จพระไชยราชาธิราช -- 3-4 ดิเอโก ซัวเร ด'อัลเบอร์กาเรีย-ดิเอโก เด กูโต -- 5 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- 6 พระสุริโยทัย -- 7 พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ -- 8 มหานาค -- 9 พระราเมศวร -- 10 พระบรมดิลก -- 11 พระเทพกษัตรีย์ -- 12 พระยาจักรี -- 13 บุเรงนอง -- 14 พระมหินทราธิราช -- 15 พระสุวัฒน์ -- 16 พระเจ้าแปร -- 17 พระยาราม -- 18 พระศรีเสาวราช -- 19 กามะนี -- 20 ออกพระสุนทรสงคราม -- 21 สมเด็จพระมหาธรรมราชา -- 22 ลักไวทำมู -- 23 พระสุพรรณกัลยา -- 24 สมเด็จพระนเรศวร -- 25 พระมหาอุปราชา มังกะยอชวา -- 26 มหาเถรคันฉ่อง -- 27-28 พระยาเกียรติ-พระยาราม -- 29 สุรกำมา -- 30 ราชมนู -- 31 พระยาชัยบูรณ -- 32 พระยาศรีไสยณรงค์ -- 33 พระเจ้านันทบุเรง -- 34-35 นันทสู-ราชสังครำ -- 36 นายมหานุภาพ -- 37 เจ้ารามราฆพ -- 38 มังจาชะโร -- 39-40 ขุนศรีคชคง-หมื่นภักดีศวร -- 41 สมเด็จพระเอกาทศรถ -- 42 มหาเถรเสียมเพรียม -- 43 พระสังกะทัต -- 44 พระเจ้าปราสาททอง -- 45-46 สมเด็จพระนารายณ์-ออกญาโกษาเหล็ก -- 47 พระเจ้าอลองพญา -- 48 ขุนรองปลัดชู -- 49-50 พระยาเพชรบุรี-พระยาเพชรบุรี -- 51 ชาวบ้านบางระจัน -- 52-53 สุรินทจอข่อง-อากาปันญี -- 54 พระยารัตนาธิเบศ -- 55 นายเริก -- 56 จีนนายก่าย -- 57 มังมหานรธา -- 58 เนเมียวสีหบดี -- 59 เจ้าพระยาพิษณุโลก -- 60 ขุนหลวงหาวัด -- 61 พระเจ้าเอกทัศน์ -- 62 พระเจ้ามังระ -- 63-64 กรมหมื่นเทพพิพิธ-มองย่า -- 65 นายทองอิน --66 สุกี้พระนายกอง -- 67 สมเด็จพระเจ้าตากสิน -- 68-71 พระเชียงเงิน-หลวงราชเสนา หลวงพรหมเสนา-หลวงพิชัยราชา -- 72 ฉับกุงโป -- 73 อะแซหวุ่นกี้ -- 74 พระยาพิชัยดาบหัก -- 75 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก -- 76 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท -- 77 กรมพระราชวังบวรมหาเสนาภิมุข -- 78 พระเจ้าปดุง -- 79 พระองค์เจ้าขุนเณร -- 80 กรมหลวงจักรเจษฎา -- 81 กรมขุนสุนทรภูเบศน์ -- 82 พระเจ้ากาวิละ -- 83 พระยาสระบุรี -- 84-86 โปมะยุง่วน-โปสุพลา-ธาประกามณี -- 87 พระเจ้าองค์ชี -- 88 มหาโค -- 89 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย -- 90-91 ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร -- 92-93 สมิงอุบากอง-เยสิดองมาก -- 94-95 มังจันจา-สดุแมงกอง -- 96 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว -- 97 พระเจ้าจักกายแมง -- 98-99 เจ้าพระยามหาโยธา-เจ้าพระยามหาโยธา -- 100 กรมหลวงวรวงศาธิราชสนิท -- สังเขปหลังสงคราม.

9786169109914


ไทย -- ชีวประวัติ.
พม่า -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ช726 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544