ปัญญา น้ำเพชร.

วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = Thai legal history / Thai legal history โดย ปัญญา น้ำเพชร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555 [2012] - 207, 54 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

หน่วยที่ 1 บทนำ -- หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม -- หน่วยที่ 3 อิทธิพลแนวคิดด้านกฎหมาย -- หน่วยที่ 4 หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของประเทศตะวันตกและตะวันออกที่มีผลต่อวิวัฒนาการของประเทศไทย -- หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน.

9786163052070


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ป622 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544