เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.

โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญ โดยเปรียบเทียบกฎหมายและกฎระเบียบต่างประเทศ และจัดทำสรุป : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ นักวิจัย. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

เสนอต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.


ธุรกิจขนาดย่อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3249 / .ด833 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544